Nauka Jezyka Angielskiego Online

State and Society - Państwo i społeczeństwo - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
approve the country's budgetzatwierdzić budżet
billprojekt ustawy
constitutionkonstytucja
Congress USAKongres Stanów Zjednoczonych
dissolution of the parliamentrozwiązanie prlamentu
left winglewicowy
right wingprawicowy
legislativeustawodawczy
Member of Parliamentczłonek parlamentu
National AssemblyZgromadzenie narodowe
pass lawsuchwalić ustawę
adopt lawsprzyjąć ustawę
senatesenat
town councilRada Miejska
city councilRada Miejska
town councillorradny/a miasta
administer the countryrządzić krajem
executivewykonawczy
implement legislationwdrażać ustawy
interpret the lawinterpretować prawo
apply the lawstosować prawo
mayorburmistrz
Prime Ministerpremier
Presidentprezydent
represent the country abroadreprezentować kraj za granicą
the Cabinetrząd/rada miejska
town councilrada miejska
city councilrada miejska
vice-presidentwiceprezydent
courtsąd
court of appealsąd apelacyjny
interpret and apply the lawinterpretować i stosować prawo
judiciarysądowniczy
juryława przysięgłych
resolve disputesrozstrzygać spory
Supreme CourtSąd Najwyższy
juryława przysięgłych
censorshipcenzura
civil libertiesswobody obywatelskie
freedom of assemblywolność zgromadzeń
freedom of associationwolność zrzeszania się
freedom of consciencewolność sumienia
freedom of speechwolność słowa
human rightsprawa człowieka
the rule of lawpraworządność
unalienable rightsniezbywalne prawa
closely fought contestzacięta walka
come to powerdojść do władzy
corruption scandalskandal korupcyjny
general electionwybory powszechne
internal politicspolityka wewnętrzna
landslide election victoryprzytłaczające zwycięstwo w wyborach
leader of the governing partylider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliamentutrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major partiesgłowne (największe) partie
opinion pollbadanie opinii publicznej
opposition leaderlider opozycji
political eventswydarzenia polityczne
resignzłożyć rezygnacje
the forthcoming electionsnadchodzące wybory
business undertakingprzedsięwzięcie
business ventureprzedsięwzięcie
demandpopyt
domestic tradehandel wewnętrzny
economicekonomiczny, gospodarczy
economic boomboom gospodarczy
economic crisiskryzys gospodarczy
economic recessionrecesja gospodarcza
economic downturnrecesja gospodarcza
economicaloszczędny
economicsekonomia (nauka)
economistekonomista
economiseoszczędzać, oszczędnie gospodarować
entrepreneurprzedsiębiorca
expenditurnwydatki
exporteksport
foreign tradehandel zagraniczny
found a bankzałożyć bank
funding from a bankśrodki pieniężne z banku
importimport
incomedochód
investorinwestor
lack of government supportbrak wsparcia ze strony rządu
merchantkupiec, handlowiec
private sectorsektor prywatny
public sectorsektor publiczny
proprietorwłaściciel
ownerwłaściciel (hotelu, firmu)
settlerosadnik
supplypodaż
trade aboardhandlować z zagranicą
traderhandlowiec
worldwide crisiskryzys ogólnoświatowy
World Trade OrganizationŚwiatowa Organizacja Handlu
Eastern Orthodoxprawosławny
Orthodoxprawosławny
a cycle of rebirthreinkarnacja
Buddhistbuddysta, buddyjski
Catholickatolik, katolicki
Christianchrześcijanin, chrześcijański
GospelEwangelia
go to churchchodzić do kościoła
Hebrewhebrajski
JewŻyd (narodowość) i żyd (wyznanie)
mosquemeczet
Muslimmuzułmanin, muzułmański
pilgrimageiść na pielgrzymke
praymodlić się
synagoguesynagoga
templeświątynia
TorahTora
abolishznieść, obalić
accuseoskarżyć
be a witness against yourselfzeznawać przeciwko sobie
be judged by your peersbyć sądzonym przez równych siebie
counseladwokat
capital punishmentkara śmierci
criminal trailproces karny
deliver a verdictwydać wyrok
due process of lawwłaściwa procedura prawna, droga sądowa
eligible for paroleuprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
exilewygnać
fair trialsprawiedliwy proces
guiltwina
guilty of manslaughter(został) uznany/a za winnego
imprisonuwięzić
juryława przysięgłych
lawfulzgodny z prawem
lenient sentencełagodny wyrok
life imprisonmentkara dożywotniego pozbawienia wolności
outlawzakazywać
the law of the landprawo obowiązujące w (danym) kraju
presume sb innocentuważać za niewinnego
prosecutionoskarżenie
prosecutionsprawa sądowa
prove sb guiltyudowodnić (komuś) winę
sense of injusticepoczucie niesprawiedliwości
sentenced toskazany na
suspect sb of sthpodejrzewać kogoś o coś
armed robberynapad z bronią w ręku
arrestaresztować
arsonpodpalenie
attemptusiłować
blackmailszantaż, szantażować
break intowłamać się do
bribełapówka
briberyłapownictwo
burglarywłamanie
charge sb withoskarżyć kogoś o (popełnienie przestępstwa)
commita crimepopełnić przestępstwo
demand ransomzażądać okupu
extortwymusić
hijackingporwanie (np. samolotu)
hostagezakładnik
manslaughter(nieumyślne) zabójstwo
muggingrozbój, napaść uliczna
reveal confidential informationujawniać poufne informacje
riotszamieszki
rob at gunpointobrabować kogoś grożąc pistoletem
set fire to sthpodpalić coś
teenage delinquentnieletni przestępca
thiefzłodziej
treasonzdrada
unauthorised possession of firearmsposiadanie broni bez zezwolenia
aidpomoc humanitarna
bring an end to violencepołożyć kres przemocy
ceasefirezawieszenie broni
developing countrieskraje rozwijające się
homelessnessbezrobocie
immigrantimigrant
independenceniepodległość
justified use of forceusprawiedliwione użycie siły
Middle East peace talksrozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
outline a plannakreślić plan
peace talksrozmowy pokojowe
peace processprocesy pokojowe
peace treatytraktat pokojowy
povertybieda
reach a long-lasting agreementosiągnąć trwałe porozumienie
surrender to sbpoddać się (komuś)
Weapons of Mass Destructionbroń masowego rażenia
accusedoskarżony
acquitteduniewinniony
barristeradwokat
defenceobrona
dockława oskarżonych
evidencedowód
finegrzywna, mandat
oathprzysięga
put on probationbyć pod nadzorem
sentenceskazywać, wyrok
testimonyzeznanie
trialrozprawa
verdictwerdykt, wyrok
witness boxmiejsce dla świadka
witnessesświadkowie
innocentniewinny


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej