Nauka Jezyka Angielskiego Online

Bank and money - Bank i pieniądze - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówka po angielsku Słówka po polsku
aid 1. pomoc 2. zasiłek
annual percentage rate  oprocentowanie roczne 
APR oprocentowanie np. Karty kredytowej
ATM  bankomat w ameryce
automated teller machine bankomat w ameryce
bank  bank
bank balance saldo na koncie
bank statement wyciąg z konta bankowego
banknote  banknot
bargain okazja w sklepie
broker makler
bucks dolce
cash gotówka
cash card karta bankomatowa
cash machine bankomat
charge  opłata, obciążenie
charge card karta obciążeniowa
cheque czek
coin  moneta
credit card karta kredytowa
currency waluta
currency exchange wymiana walut
current account  rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
debit card karta debetowa
debt  dług
debt collection windykacja
debt servicing obsługa długu
debtor  dłużnik
deep poverty  głębokie ubóstwo
deposit depozyt, wpłata
destitute bezdomny, bez podstawowych środków do życia
development rozwój
discount zniżka
economy ekonomia
embargo embargo
endowment 1. fundacja 2. ubezpieczenie na życie
endowment policy polisa na życie
expires date  data wygaśnięcia 
fare opłata (zwykle za podróż)
fee opłata 
foreign currency waluta obca
GDP PKB
golden handshake złoty spadochron, wysoka odprawa
grant 1. stypendium 2. dotacja
Gross Domestic Product Produkt Krajowy Brutto
hard currency mocna waluta
health cover ubezpieczenie zdrowotne
humanitarian aid pomoc humanitarna
income tax podatek dochodowy
insurance ubezpieczenie
interest  odsetki
interest rate  stopa procentowa
international aid pomoc międzynarodowa
loan   pożyczka 
loan shark  lichwiarz
lump sum  ryczałt
money pieniądze
mortgage 1. hipoteka 2. kredyt hipoteczny
overdraft debet
poor  biedny
poverty ubóstwo
poverty alleviation załagodzenie ubóstwa
poverty line granica ubóstwa
poverty threshold próg ubóstwa
rate of interest stopa procentowa
receipt rachunek w sklepie
reduction zniżka
refund zwrot pieniędzy
rich  bogaty
rip-off zdzierstwo
salary wypłata miesieczna
sanction sankcja
saving account konto oszczędnościowe
savings  oszczędności
share udziały, akcje
shop  sklep
stock akcje, obligacje
stock exchange giełda
store sklep, magazyn
store card  karta sklepowa
sustainable development rozwój zrównoważony
the have nots biedni
the haves  bogaci
to be broke być bez grosza 
to be in the black mieć pieniądze na koncie
to be in the red być na debecie
to be skint być spłukanym
to be strapped for cash  potrzebować szybko poieniędzy
to boost  podnieść wartość, zwiększyć
to borrow pożyczyć
to buy kupić
to buy on credit kupować na raty
to by rolling in it opływać w pieniądzach
to cancel debt  anulować dług
to decline podupadać, popadać np. w recesję
to draw money out wypłacić pieniądze
to impoverish  zubożeć
to incur debt  zaciągnąć dług
to lend pożyczyć
to live from hand to mouth żyć ledwo wiążąc koniec z końcem
to live on the breadline żyć na granicy ubóstwa
to make cheque  out to  wystawić czek na 
to make ends meet wiązać koniec z końcem
to owe  wiśeć komuś coś, być komuś dłużnym
to pay  płacić
to purchase kupić 
to repay debt spłacać dług
to sell  sprzedać
to spend money wydawać pieniądze
to take money out wybrać pieniądze
to withdraw wypłacić 
usurer lichwiarz
Value Added Tax Podatego od wartości dodanej (VAT)
VAT VAT
wage  wypłata tygodniowa
withdrawal wypłata

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej