Past Simple - Angielski Czas Przeszły Prosty

Past Simple to angielski czas przeszły prosty, jak sama nazwa wskazuje służy on do tworzenia zdań w czasie przeszłym.

Sposób konstrukcji tego czasu jest bardzo prosty: wystarczy, że po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) postawimy czasownik w tzw. II formie (może być ona tworzona w sposób regularny lub w przypadku niektórych czasowników w sposób nieregularny). W języku angielskim w odróżnieniu od języka polskiego czasownik nie ulega odmiania przez osoby co jest dużym ułatwieniem.

Liczba pojedyncza
I arrived from the airport at 8:00. Ja przyjechałem z lotniska o 8:00.
You arrived from the airport at 8:00. Ty przyjechałeś z lotniska o 8:00.
He, She, It arrived from the airport at 8:00. On, Ona, Ono przyjechał z lotniska o 8:00.

 

Liczba mnoga
We arrived from the airport at 8:00. My przyjechaliśmy z lotniska o 8:00.
You arrived from the airport at 8:00. Wy przyjechaliście z lotniska o 8:00.
They arrived from the airport at 8:00. Oni przyjechali z lotniska o 8:00.

 

Pamiętaj, że nie wszystkie czasowniki w czasie past simple tworzy się w sposób regularny dodając końcówkę -ed. Isnieje spora liczba wyjątków, które mają nieregularne formy.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych II form czasownika stosowanej przy konstrukcji zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć II formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował


Lista nieregularnych czasowników wraz z odpowiednimi formami w czasie Past Simple. >>>

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I   + verb in II form   Podmiot + czasownik w drugiej formie.
(z reguły dodajemy -ED lub stosujemy odpowiednią formę nieregularną)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We   + verb in II form   Podmiot + czasownik w drugiej formie.
(z reguły dodajemy -ED lub stosujemy odpowiednią formę nieregularną)
You
They

Przykłady odmian:

Odmiana czasownika regularnego
Odmiana czasownika nieregularnego
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I worked.
You worked.
He worked.
She worked.
It worked.

We worked.
You worked.
They worked.

I saw.
You saw.
He saw.
She saw.
It saw.

We saw.
You saw.
Theysaw.

I had.
You had.
He had.
She had.
It had.

We had.
You had.
They had.

I was.
You were.
He was.
She was.
It was.

We were.
You were.
They were.

I could go.
You could go.
He could go.
She could go.
It could go.

We could go.
You could go.
They could go.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Past Simple towrzymy przy użyciu czasownika to do odmienionego do formy Past Simple oraz partykuły przeczącej not. Należy zuważyć że to do jest czasownikiem nieregularnym. II forma ma postać did, a więc przeczenie będzie wyglądać did not. Możemy również użyć skróconej form did not = didn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I   did + not + verb in simple form   Podmiot + did + not +
czasownik w formie podstawowej.
You
He
She
It

Liczba mnoga
We   did + not + verb in simple form   Podmiot + did + not +
czasownik w formie podstawowej.
You
They

UWAGA! Należy zauważyć, że w przeczeniach czasownik po did jest w formie podstawowej.

Przykłady odmian:

Odmiana czasownika regularnego
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I didn't work.
You didn't work.
He didn't work.
She didn't work.
It didn't work.

We didn't work.
You didn't work.
They didn't work.

I didn'thave.
You didn't have.
He didn'thave.
She didn'thave.
It didn't have.

We didn'thave.
You didn't have.
They didn't have.

I was not.
You were not.
He was not.
She was not.
It was not.

We were not.
You were not.
They were not.

I could not go.
You could not go.
He could not go.
She could not go.
It could not go.

We could not go.
You could not go.
They could not go.

 

C. Pytania:

W przypadku pytań podobnie jak w przypadku przeczeń wykorzystamy odpowiednio odmieniony czasownik to do w formie did, który tym razem poprzez inwersję zostanie postawiony przed podmiotem. Zdania pytające w czasie Present Simple tworzymy więc wedle poniższego schematu:

 

Liczba pojedyncza
Did   I   + verb in simple form?   Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Did You
Did He
She
It
+ verb in simple form? Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?

Liczba mnoga
Did   We   + verb in simple form?   Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Did You
Did They

Przykłady odmian:

Odmiana zwykłego czasownika
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

Did I work?
Did you work?
Did he work?
Did she work?
Did it work?

Did we work?
Did you work?
Did they work?

Did I have?
Did you have?
Did he have?
Did she have?
Did it have?

Did we have?
Did you have?
Did they have?

Was I?
Were you?
Was he?
Was she?
Was it?

Were we?
Were you?
Were they?

Could I go?
Could you go?
Could he go?
Could she go?
Could it go?

Could we go?
Could you go?
Could they go?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Simple używamy gdy:
1. mówimy o zdarzeniu, które rozpoczęło się i zakończyło w ściśle określonej przeszłości. Mówiący nie musi podawać dokładnego określenia czasu musi on natomiast znajdować się w domyśle.

I saw a movie yesterday.
I didn't see a play yesterday.
Last year, I traveled to Japan.
Last year, I didn't travel to Korea.
Did you have dinner last night?
She washed her car.
He didn't wash his car.

2. chcemy wymienić serię zdarzeń jakie miały miejsce w przeszłości, warunkiem jest aby te zdarzenia zakończyły się w przeszłości. Ich kolejność jest zgodna z kolejnością w jakiej wymieniamy poszczególne zdarzenia. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
3. Czas Past Simple może być również użyty do wyrażenia trwania jakiejś czynności w przeszłości pod warunkiem, że okres czasu w którym miała miejsce ta czynność rozpoczął się i zakończył w przeszłości. Jest to z reguły dłuższa czynność określona następującymi określnikami czasu: for two years, for five minutes, all day, all year, etc.

I lived in Brazil for two years.
Shauna studied Japanese for five years.
They sat at the beach all day.
They did not stay at the party the entire time.
We talked on the phone for thirty minutes.
A: How long did you wait for them?
B: We waited for one hour.

4. chcemy powiedzieć o naszych przyzwyczajeniach z przeszłości pod warunkiem, że nie mają one żadnego związku z teraźniejszością. Użycie to jest podobne do znaczenia zwrotu "used to". Aby podkreślić fakt, że są to nasze przyzwyczajenia z przeszłości używamy następujących określników: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. I studied French when I was a child.
He played the violin.
He didn't play the piano.
Did you play a musical instrument when you were a kid?
She worked at the movie theater after school.
They never went to school, they always skipped class.
5. Past Simple używamy również gdy chcemy powiedzieć o faktach lub uogólnieniach odnoszących się do przeszłości i nie mających związku z teraźniejszością. W tym przypadku również znaczenie jest zbliżone do "used to" She was shy as a child, but now she is very outgoing.
He didn't like tomatoes before.
Did you live in Texas when you were a kid?
People paid much more to make cell phone calls in the past.

OKREŚLNIKI CZASU

yesterday
wczoraj
last night
ostatniej nocy
last week
w zeszłym tygodniu
last month
w zeszłym miesiącu
last year
w zeszłym roku
two years ago
dwa lata temu
a year ago
rok temu
before
wcześniej, w przeszłości
when I was a child
kiedy byłem dzieckiem
when I was younger
gdy byłem młodszy

 


Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.com