Matura z języka angielskiego

Ten rozdział poświęcony jest maturze z języka angielskiego. Jak powszechnie wiadomo, maturę z języka angielskiego można zdawać na dwóch poziomach - poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym - stąd też stawiane są różne wymagania osobą zdającym poszczególne poziomy. Poniżej znajdziesz wyszczególnione wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych poziomów matury z języka angielskiego, jak również podstawowe materiały dydaktyczne, które pomogą ci się przygotować do danego poziomu.

Egzamin maturalny - Informacje wstępne

1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin składa się z dwóch części:
a) egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, organizowanego w szkole, ocenianego przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
b) egzaminu pisemnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu.
3. Egzamin ustny i pisemny z języka obcego wybranego jako przedmiot obowiązkowy nie musi być zdawany na tym samym poziomie.
4. Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.
5. Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań z poziomu,
do którego przystąpił.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli za wykonanie zadań uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na wybranym poziomie.
6. Wynik egzaminu ustnego lub pisemnego nie ma wpływu na możliwość przystąpienia zdającego do kolejnej części egzaminu z danego języka obcego nowożytnego.
7. Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.
8. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach: podstawowym albo rozszerzonym – do wyboru przez zdającego:
- egzamin na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań,
- egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.
9. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z jednej części i trwa 120 minut.
Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części:
- część pierwsza egzaminu trwa 120 minut,
-
część druga egzaminu trwa 70 minut.
10. Części egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym oddzielone są przerwą.
11. W każdej części egzaminu pisemnego zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny.
12. Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

źródło: cke.edu.pl, Informator maturalny z języka angielskiego.

EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY - matura z angielskiego - KRYTERIA OCENIANIA

Zadanie 1. Rozmowy sterowane
Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji
A.
Uzyskiwanie,
udzielanie
informacji
B.
Relacjonowanie
wydarzeń
C.
Negocjowanie
Opisywanie ilustracji
Wyrażanie opinii
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 2 pkt
0 – 4 pkt
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.
0 – 5 pkt


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Zadanie 1. Rozmowy sterowane
– uzyskiwanie, udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie:
1 pkt – komunikat kompletny, zgodny z poleceniem,
0 pkt – brak komunikacji, komunikat niezrozumiały, niezgodny z poleceniem lub niekompletny.
Uwaga! Opis każdej sytuacji składa się z trzech podpunktów. Ocenie według powyższych kryteriów podlega realizacja każdego podpunktu w każdej z trzech sytuacji.
Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji
– opisywanie ilustracji:
2 pkt – pełny opis ilustracji, zachowujący logiczny porządek,
1 pkt – niepełny opis ilustracji i / lub brak logicznego porządku,
0 pkt – brak wypowiedzi lub opis niezgodny z ilustracją,
– wyrażanie opinii:
2 pkt – odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania,
1 pkt – odpowiedź niepełna i / lub częściowo odbiegająca od treści zadanego pytania,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od treści zadanego pytania.
Uwaga! Ocenie, według powyższych kryteriów, podlega odpowiedź na każde z dwóch pytań o opinię.
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. oceniane łącznie:
5 – 4 pkt – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
3 – 2 pkt – zadowalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, liczne błędy językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji,
1 – 0 pkt – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzoliczne błędy językowe, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie i intonacji.
Uwaga! Jeżeli zdający przystąpił do realizacji tylko jednego z zadań może otrzymać maksymalnie 3 pkt za umiejętności językowe.

EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY - matura z angielskiego - STRUKTURA

Poniżej znajduje się opis Egzaminu Ustenego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym.

POZIOM PODSTAWOWY
punkty
treść
język


Czas: 10 minut
Przygotowanie: 5 minut


Zad. 1. Trzy rozmowy sterowane:
– uzyskiwanie, udzielanie informacji
– relacjonowanie wydarzeń
– negocjowanie

3
3
3

5
Zad. 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania
6
RAZEM:
20 punktów

OPIS EGZAMINU USTNEGO
1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia.
2. Zdający wybiera i deklaruje na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny.
4. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

Poziom podstawowy

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, w których role przyjmowane przez zdającego odpowiadają jego doświadczeniom życiowym lub opisują sytuacje, w jakich mógłby znaleźć się w przyszłości. Zdający prowadzi rozmowę z egzaminującym, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.
a) Rozmowa pierwsza sprawdza umiejętność uzyskiwania, udzielania informacji.
b) Rozmowa druga sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń, w tym użycia czasów przeszłych.
c) Rozmowa trzecia sprawdza umiejętność negocjowania.
Zadanie drugie polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Treść ilustracji umożliwia sprawdzenie umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, osób i wyrażania własnej opinii.
W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:
- zapoznaje się ze scenariuszem rozmów sterowanych,
- przygotowuje się do opisu ilustracji i rozmowy z egzaminującym.

EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY - matura z angielskiego - KRYTERIA OCENIANIA

Zadanie 1. Rozmowa na podstawie
materiału stymulującego
Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja
Prezentacja materiału
stymulującego
Interpretowanie,
wyrażanie opinii
Prezentacja tematu
Udział w dyskusji,
wyrażanie opinii,
argumentowanie
0 – 2 pkt
0 – 4 pkt
0 – 3 pkt
0 – 4 pkt
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.
0 – 7 pkt


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Zadanie 1. Rozmowa na podstawie materiału stymulującego
– prezentacja materiału stymulującego:
2 pkt – pełna prezentacja materiału stymulującego,
1 pkt – niepełna prezentacja materiału stymulującego,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź niezgodna z materiałem stymulującym,
– interpretowanie, wyrażanie opinii:
4 pkt – odpowiedzi pełne, nie odbiegają od treści zadanych pytań,
3 pkt – odpowiedzi niepełne, nie odbiegają od treści zadanych pytań,
2 pkt – odpowiedzi niepełne, częściowo odbiegają od treści zadanych pytań,
1 pkt – brak odpowiedzi na niektóre pytania i / lub odpowiedzi w znacznym stopniu odbiegają od treści zadanych pytań,
0 pkt – brak odpowiedzi na pytania.
Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja z egzaminującym
– prezentacja tematu:
3 pkt – bogata treść, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logicznie powiązane, poprawna konstrukcja prezentacji (zawierająca wstęp,rozwinięcie, zakończenie),
2 pkt – bogata treść, jednostronne ujęcie tematu, brak spójności logicznej między niektórymi elementami prezentacji, niezbyt poprawna konstrukcja prezentacji (nie zawierająca wstępu lub zakończenia),
1 pkt – uboga treść, częściowo odbiegająca od tematu, brak spójności logicznej między elementami prezentacji, brak wyraźnej konstrukcji prezentacji (nie zawiera wstępu i zakończenia),
0 pkt – bardzo uboga treść, znacznie odbiegająca od tematu, prezentacja niespójna, chaotyczna.
Uwaga! Jeżeli prezentacja jest w całości nie na temat, nie jest oceniana, a egzaminujący nie rozpoczyna ze zdającym dyskusji na jej temat.
– udział w dyskusji, wyrażanie opinii i argumentowanie:
4 pkt – pełne odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony opinii, logiczna, wielostronna argumentacja,
3 pkt – pełne odpowiedzi na większość pytań, umiejętność obrony opinii, logiczna, ale jednostronna argumentacja,
2 pkt – niepełne odpowiedzi na pytania, braki w umiejętności obrony opinii, uboga, nie zawsze logiczna argumentacja,
1 pkt – niepełne odpowiedzi na większość pytań, braki w umiejętności obrony opinii, nielogiczna argumentacja lub brak argumentacji,
0 pkt – brak odpowiedzi na pytania.
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. oceniane łącznie:
7 – 6 pkt – bogate słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, urozmaicone struktury gramatyczne, sporadyczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
5 – 4 pkt – słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, niezbyt urozmaicone struktury gramatyczne, błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
3 – 2 pkt – podstawowe słownictwo, ograniczony zakres struktur gramatycznych, liczne powtórzenia, błędy językowe częściowo zakłócają komunikację, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja,
1 – 0 pkt – ubogie słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, które uniemożliwiają lub znacznie zakłócają komunikację, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja.
Uwaga! Jeżeli zdający przystąpił do realizacji tylko jednego z zadań, może otrzymać maksymalnie 5 pkt za umiejętności językowe.

EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY - matura z angielskiego - STRUKTURA

Poniżej znajduje się opis Egzaminu Ustenego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym.

POZIOM ROZSZERZONY
punkty
treść
język


Czas: 15 minut
Przygotowanie: 15 minut


Zad. 1. Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

6

7
Zad. 2. Prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na temat prezentowanych zagadnień
7
RAZEM:
20 punktów

OPIS EGZAMINU USTNEGO
1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia.
2. Zdający wybiera i deklaruje na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny.
4. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

Poziom rozszerzony

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu ze zdającym rozmowy na podstawie materiału stymulującego, który zawiera różnorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp. Sprawdzane są umiejętności opisu / prezentacji materiału stymulującego, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Egzaminujący sprawdza powyższe umiejętności, zadając 4-5 pytań związanych z treścią materiału stymulującego.

Zadanie drugie polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.
Zdający wybiera jeden z dwóch tematów, sformułowanych w języku obcym. Jego zadaniem jest zaprezentowanie dłuższej, trwającej około 3 minut, wieloaspektowej wypowiedzi na wybrany temat, a następnie udzielenie egzaminującemu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętność wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.
W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:
- analizuje materiał stymulujący i przygotowuje się do jego prezentacji,
- wybiera jeden z dwóch tematów zawartych w wylosowanym zestawie,
- przygotowuje się do prezentacji tematu.