EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY - matura z angielskiego - STRUKTURA

Poniżej znajduje się opis Egzaminu Ustenego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym.

POZIOM PODSTAWOWY
punkty
treść
język


Czas: 10 minut
Przygotowanie: 5 minut


Zad. 1. Trzy rozmowy sterowane:
– uzyskiwanie, udzielanie informacji
– relacjonowanie wydarzeń
– negocjowanie

3
3
3

5
Zad. 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania
6
RAZEM:
20 punktów

OPIS EGZAMINU USTNEGO
1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia.
2. Zdający wybiera i deklaruje na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny.
4. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

Poziom podstawowy

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, w których role przyjmowane przez zdającego odpowiadają jego doświadczeniom życiowym lub opisują sytuacje, w jakich mógłby znaleźć się w przyszłości. Zdający prowadzi rozmowę z egzaminującym, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.
a) Rozmowa pierwsza sprawdza umiejętność uzyskiwania, udzielania informacji.
b) Rozmowa druga sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń, w tym użycia czasów przeszłych.
c) Rozmowa trzecia sprawdza umiejętność negocjowania.
Zadanie drugie polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Treść ilustracji umożliwia sprawdzenie umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, osób i wyrażania własnej opinii.
W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:
- zapoznaje się ze scenariuszem rozmów sterowanych,
- przygotowuje się do opisu ilustracji i rozmowy z egzaminującym.