Past Perfect - Angielski Czas Przeszły Dokonany

Past Perfect to angielski czas przeszły dokonany, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję czasu Present Perfect z tą tylko różnicą, że czasownik operator to have jest odmieniany w czasie przeszłym i przyjmuje formę had.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy operator to have w czasie Past Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Past Simple), a następnie stawiamy właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że operator to have w czasie Past Simple w każdej osobie przyjmuje postać had . Imiesłów bierny w sposób regularny towrzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Past Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Past Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I had written. Ja napisałem.
You had written. Ty napisałeś.
He, She, It had written. On, Ona, Ono napisał.

 

Liczba mnoga
We had written. My napisaliśmy.
You had written. Wy napisaliście.
They had written. Oni napisali..

Pamiętaj, że operator to have w czasie Past Simple przyjmuje postać had.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Past Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć III formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + had + Past Participle. Podmiot + had + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + had + Past Participle. Podmiot + had + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You had studied English before you moved to New York. -
Nauczyłeś się angielskiego zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku.
He had gone home before John arrived at the party. -
Poszedł do domu zanim Jan dotarł na przyjęcie.
She had had a lot of boyfirends before she was married. -
Miała wielu chłopaków, zanim wyszła za mąż.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy operator to have odmieniony w czasie Past Simple oraz III formę czasownika (Past Participle - Imiesłów Bierny). Możemy również używać skróconych form had not = hadn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + had +not + Past Participle. Podmiot + had + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + had +not + Past Participle. Podmiot + had + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

had not hadn't

Przykłady odmian:
You had not studied English before you moved to New York. -

Nie nauczyłeś się angielskiego, zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku.

Julia had not come to the party by seven o'clock. -

Julia nie przyszła na przyjęcie przed siódmą.

I had not had many girlfirends befor I knew her. -
Nie miałem wielu dziewczyn, zanim poznałem ją.

C. Pytania:

Aby natomiast utworzyć pytanie w czasie Past Perfect należy przestawić poprzez inwersję operator to have przed podmiot. Dokładniej tworzenie pytań obrazuje poniższa tabela:

Liczba pojedyncza
Had I + Past Participle? Had + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
He
She
It

Liczba mnoga
Had We + Past Participle? Had + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
They

Przykłady odmian:

Had you studied English before you moved to New York? -
Czy nauczyłeś się angielskiego, zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku?
Had you traveled a lot in England before you went to Poland? -
Czy podróżowałeś dużo po Anglii, zanim pojechałeś do Polski?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Perfect używamy gdy:
1. mówimy o czynnościach tak zwanych zaprzeszłych, tzn. gdy chcemy wyrazić, że jakieś wydarzenie nastąpiło przed inną czynnością mającą miejsce w przeszłości. Zdarza się również, że czasu Past Perfect używa się do zaznaczenia, że jakieś wydarzenie miało miejsce przed określonym czasem w przeszłości. (stosujemy wtedy określnika by... np. by six o'clock). By lepiej zobrazować użycie czasu przedstawimy to na przykładzie.
Mamy 2 zdania w czasie Past Simple:
I went to see the movie. oraz We discussed the movie in class.
W takim przypadku nie wiemy w jakiej kolejności w przeszłości następowały te wydarzenia. Jeżeli kolejność powyższych czynności jest dla nas istotna musimy użyć w przypadku jednej z nich czasu Past Perfect w ten sposób zaznaczymy, że czynność wyrażona czasem Past Perfect następiła przed czynnością wyrażoną czasem Past Simple.
I went to see the movie. We had discussed it in class. -
Poszliśmy obejrzeć film. Rozmawialiśmy o nim wcześniej w klasie.

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
I did not have any money because I had lost my wallet.
Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times.
Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand?
She only understood the movie because she had read the book.
Kristine had never been to an opera before last night.
We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.
A: Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006?
B: Yes, I had been to the U.S. once before.

 

2. Past Perfect używamy ponadto z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz nieciągłym użyciem Mixed Verbs do wyrażenia, że jakaś czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwała w sposób ciągły do czasu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przeszłości. We had had that car for ten years before it broke down.
By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.
They felt bad about selling the house because they had owned it for more than forty years.
 
 
 

OKREŚLNIKI CZASU

by
do..., przed...
by six o'clock
przed szóstą
before
przed
after
po
Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.com