Gramatyka angielska

W tym rozdziale znajdziesz różne zagadnienia związane z gramatyką angielską począwszy od okresów warunkowych przez stronę bierną aż do mowy zależnej.

to be going to - Zastosowanie konstrukcji - wyrażanie zamiaru i przypuszczeń w języku angielskim.

W tym artykule przedstawimy zasady użycia konstrukcji "to be going to (do sth)"

TO BE GOING TO (DO) :

to be going to do sth- wyraża zamiar wykonania czegoś w przyszłości

Przykłady zdań w czasie Present Continuous w użyciu dla przyszłości:

I'm going to do my homework tomorrow. - Zamierzam zrobić jutro moje zadanie domowe.

"to be going to do sth" używamy gdy mówimy o:

 • zamiarze wykonania jakiejś czynności w przyszłości, decyzja została właśnie przez nas podjęta (najczęściej w okresie czasu obejmującym chwilę obecną) lub jej wykonanie jest raczej pewne
 • gdy opisując jakieś zdarzenie, którego jesteśmy naocznymi świadkami przewidujemy z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzenie się czegoś

Konstrukcji tej używamy wedle powyższej definicji z tym zastrzeżeniem, że gdy mówimy o naszych zamiarach to są to puki co puste słowa nie poparte żadnymi działaniami.

PRESENT CONTINUOUS vs. konstrukcja "TO BE GOING TO":

Główną różnicą jest fakt, że czas Present Continuous używamy gdy mówimy o:

 • czynnościach zaplanowanych już od dłuższego czasu i zaaranżowanych tzn. podjeliśmy już jakieś kroki w kierunku realizacji owych planów, np. omówiliśmy z kimś nasze plany, wykonaliśmy jaką kolwiek czynność która zbliżyła nas do wykonania planowanej czynności.

  Przykład:
  I'm leaving on Wednesday. I've bought ticket. - Wyjeżdżam w Środę. Kupiłem bilet.

Natomiast konstrukcję "to be going to to sth" używamy do:

 • wyrażenia zamiaru wykonania czegoś lub wyrażenia dużego prawdopodobieństwa (nie)wydarzenia się czegoś. Czynność w tym przypadku nie jest jednak jeszcze zaaranżowana, nie podjeliśmy żadnych działań w kierunku jej wykonania, nasze zamiary są obecnie jedynie pustymi słowami, nasze plany mogą się jeszcze pokrzyżować.

  Przykład:
  I'm going to meet with my friend when I will be in London.. - Zamierzam spotkać się z moim przyjacielem kiedy będą w Londynie. (ale nie dzwoniłem do niego jeszcze, nie umawiałem się z nim, nie wiem czy będę miał czas na to spotkanie)

Poniżej omówimy specyficzny przypadek użycia konstrukcji "to be going to do sth" w momencie gdy nie odnosi się on do zamiaru wykonania czynności, a do przewidywań, przypuszczeń wydarzenia się czegoś na podstawie posiadanych przez nas informacji.

He is going to run into the tree. - On wbiegnie w drzewo.
(widząc daną osobę biegnącą wprost w drzewo, która np. patrzy w inną stronę i nie widzi tego drzewa przypuszczamy, że za moment wbiegnie w to właśnie drzewo.)

Konstrukcja "TO BE GOING TO (DO)" w czasie przeszyłm

Konstrukcję "to be going to (do sth)" używamy również w czasie przeszłym. W tym przypadku stosuje się ją gdy chcemy wyrazić, że:

 • mieliśmy zamiar coś zrobić, ale tego nie zrobiliśmy
 • byliśmy pewni, że coś się wydarzy jednak okazało się, że nie miało to miejsca

Przykład takiego użycia:

I tought he was going to run into the tree, but he didn't. - Myślałem, że on wbiegnie w drzewo, ale on nie wbiegł.

 


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com

USED TO (DO) - Angielska konstrukcja do wyrażania powtarzalności jakiegoś wydarzenia w przeszłości, które nie ma już miejsca.

USED TO (DO)

He used to smoke. He smoked a lot regularly in the past, but now he doesn't smoke any more.

W tym artykule pragniemy wam przedstawić angielską konstrukcjię Someone/Something used to be/do something.
Konstrukcja "used to do sth" w dosłownym tłumaczeniu na polski oznacza mniej więcej: "miałem w zwyczaju coś robić", robiłem coś w przeszłości jednak już więcej tego nie robie.

Zaleca się nie stosować konstrukcji USED TO (DO) w pytaniach i zdaniach przeczących - choć istnieje taka możliwość, ale występuje ona raczej w mowie potocznej. W języku formalnym zaleca się używać czasu PAST SIMPLE.

Możliwe forma pytająca i przecząca to:

Did (you) use to ...?
Czy miałeś kiedyś w zwyczaju ....?
didn't use to ... (also used not to ...) nie miał w zwyczaju ...

Wyróżniamy następujące przypadki użycia "used to":

1. Przyzwyczajenie do robienia czegoś w sposób regularny w przeszłości, do czegoś czego nie robimy już obecnie i co nie ma żadnego związku z chwilą obecną.

Przykład zdania:

He used to smoke a lot.

On miał w zwyczaju palić dużo. (palił regularnie w przeszłości)

She used to spend a lot of money on clothes. Ona miała w zwyczaju wydawać dużo pieniędzy na ubrania (teraz nie może sobie już na to pozwolić i nie wydaje tak dużo)
Christine used to eat meat, but now she is a vegetarian. Krystyna miła w zwyczaju jeść mięso, ale teraz jest wegetarianką.

2. Konstrukcji "used to" używamy również gdy mówimy o dawnych faktach i uogólnieniach, które kiedyś były prawdziwe, ale obecnie nie są już prawdą.

Przykład zdania:

Sarah used to be fat, but now she is thin.

Sara była kiedyś gruba, ale teraz jest chuda.

It used to be a shop. To było kiedyś sklepem. (Nie jest nim już)
I used to live in London. Mieszkałem kiedyś w Londynie. (Już tam nie mieszkam).

Konstrukcja "used to do" nie posiada przyszłej formy!

PAMIĘTAJ PO KONSTRUKCJI "USED TO" ZAWSZE STAWIAMY CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU!

Porównanie konstrukcji "USED TO DO" z "TO BE USED TO DOING STH"

Pierwszą z powyższych konstrukcji używamy tak jak opisaliśmy powyżej do wyrażania naszych przyzwyczajeń z przeszłości, które nie są już nimi dłużej lub do wyrażania dawnych uogólnień i faktów, które obeznie nie są prawdziwe. Po konstrukcji tej stawiamy czasownik w bez okoliczniku. W drugim przypadku (to be used to doing sth) chodzi o to, że osoba do której odnosi się ta konstrukcja "jest przyzwyczajona do czegoś... " - ponieważ miała z czymś do czynienia już w przeszłości. W tym przypadki używamy czasownik z końcówką -ing.

Przykład zdania:

I am used to living nearby highway. - Jestem przyzwyczajony do mieszkania przy drodze szybkiego ruchu. (poniważ mieszkałem już przy takiej drodze i nie przeszkadza mi to teraz)

I used to live nearby highway. - Mieszkałem kiedyś w pobliżu drogi szybkiego ruchu. (kiedyś miałem w zwyczaju to robić, teraz już tam nie mieszkam).

 


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com

Użycie czasu Future Simple (will), a użycie konstrukcji "to be going to"

Future Simple - WILL:

 1. spontaniczna decyzja podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być:
  1. oferowanie komuś czegoś
  2. zgadzanie się z kimś
  3. obiecywanie komuś czegoś
  4. prośba kogoś o coś
 2. wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewnii, często używając zwrotów takich jak:
  1. I expect...
  2. probably
  3. I think...
  4. I don't think...
  5. I wonder...
  6. I'm sure...

be going to:

 1. wyrażanie decyzji, którą podjeliśmy już wcześniej jeszcze przed rozmową, wyrażanie naszych zamiarów
 2. wyrażanie naszych przewidywań, przypuszczeń, że coś się wydarzy na podstawie naocznych faktów. Tzn. na podstawie obecnej sytuacji, której jesteśmy świadkami wyrażamy nasze przypuszczenia graniczące z pewnością, że coś się wydarzy

Użycie Present Simple i Present Continuous w odniesieniu do przyszłości

W tym artykule przedstawimy zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous dla przyszłości.

PRESENT CONTINUOUS dla przyszłości:

to be doing sth - użycie czasu teraźniejszego ciągłego dla przyszłości - Present Continuous

Przykłady zdań w czasie Present Continuous w użyciu dla przyszłości:

He is going to the party on Saturday evening. - On idzie na przyjęcie w Sobote wieczorem.
(już to wcześniej zaplanował)
She is playing handball on Wednesday afternoon. - Ona będzie grała w piłkę ręczną w Środę popołudniu.
(już to wcześniej zaplanowała)

* pamiętaj aby przed dniami tygodnia (Sunday, Monday,...) używać zaimka "on".

Warto zauważyć, że czas Present Continuous odnosi się do czynności, które planujemy wykonać w przyszłości, a które jednocześnie są w jakiś sposób zaaranżowane tzn. podjeliśmy już pewne kroki w kierunku wykonania naszych planów, np. jak w powyższych zdaniach gdy planujemy iść na przyjęcie to: otrzymaliśmy jakieś zaproszenie, umówiliśmy się już z kimś lub gdy idziemy grać w piłkę ręczną tu już wynajeliśmy już salę do gry.

Present Continuous dla przyszłości używamy gdy mówimy o czynności:

 • zaplanowanej i zaaranżowanej (tzn. podjeliśmy już jakieś kroki w kierunku realizacji wykonania tej czynności)
  I'm going to the cinema with Kate tomorrow. - Idę jutro do kina z Kaśką. (np. umówiłem się już z Kaśką, ustaliliśmy film, sprawdziliśmy repertuar)

Porównanie PRESENT CONTINUOUS z konstrukcją "TO BE GOING TO (DO)"

Czas Present Continuous i konstrukcja "to be going to (do)" mają bardzo zbliżone znaczenie - oba odnoszą się do planowania przyszłości - istnieje jednak pewna delikatna różnica między nimi. W dosłownym tłumaczeniu "to be going to (do sth)" oznacza mniej więcej -> zamierzam coś zrobić.

to be going to (do sth)
Present Continuous for the future
 1. wyrażanie zamiary wykonania czegoś
 2. wyrażanie naszych planów (powstałych w okresie czasu obejmującym chwilę w której o nich mówimy)
 3. specjalna konstrukcja używana do planowania przyszłości
 1. wyrażanie zaplanowanej i zaaranżowanej przyszłości (podjeliśmy już pewne kroki w celu realizacji naszych planów)

PAMIĘTAJ! By do zaplanowanych i zaaranżowanych czynności nie stosować czasu Future Simple i konstrukcji z "will".

PRESENT SIMPLE dla przyszłości:

Spośród czasów teraźniejszych w odniesieniu do przyszłości możemy również używać czasu Present Simple.

to do - użycie czasu teraźniejszego prostego dla przyszłości - Present Simple

Present Simple dla przyszłości używamy gdy mówimy o:

 1. stałych rozkładach jazdy pociągów, samolotów
 2. programach np. telewizyjnym, przebiegu jakiegoś wydarzenia
 3. planach lekcji
 4. repertuarach w kinie czy teatrze

Przykład zdania:

Her train arrives at 6.00 pm tomorrow.

Jej pociąg przyjeżdża jutro o 18:00.

What time do you start work on Monday? O której zaczynasz pracę w poniedziałek? (dziś jest np. Sobota)
Tomorrow is Friday. Jutro jest Piątek.


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com

WHEN + Present Simple/Present Perfect (czasy teraźniejsze proste)

W tym artykule przedstawimy zasady używania zwrotów takich jak: WHEN, IF, AS SOON AS, UNTIL, TILL, BEFORE, AFTER. Najwięcej uwagi poświęcimy jednak WHEN.

Istnieją tylko 2 możliwe przypadki w jakim czasie występują zdania znajdujące się po słówku "When":

 1. WHEN + Present Simple - Kiedy + Czas teraźniejszy prosty
 2. WHEN + Present Perfect - Kiedy + Czas teraźniejszy prosty dokonany

WHEN + PRESENT SIMPLE:

Przykłady zdań z "when":

I'll do my homework when I buy a coursebook. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy kupię podręcznik.
Zauważ, że po when występuje czas teraźniejszy pomimo, że powyższe zdanie odnosi się do przyszłości. PAMIĘTAJ! Po "when" nie stosuje się "will".

Podobna sytuacja ma miejsce nie tylko po "when", ale również po zwrotach takich jak: while, before, after, as soon as, until, till.

WHEN + PRESENT PERFECT:

Po "when" i innych powyższych zwrotach takich jak: "after/as soon as/until" możemy używać również czas Present Perfect.

Przykład zdania z "when" i czasem Present Perfect:

I'll do my homework when the film has finished. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy film się skończy.
W momencie gdy używamy czasu Present Perfect czynność wyrażona w tym czasie następująca po "when" musi się skończyć zanim zacznie się kolejna czynność.

WHEN vs. IF:

Dla wydażeń przyszłych po IF z reguły używamy Present Simple.

WHEN - (KIEDY) - używamy gdy coś się wydarzy na pewno, na 100%

I'll do my homework when I buy a coursebook. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy kupię książkę. (jestem przekonany, że ją kupię)

IF - (JEŚLI, JEŻELI) - używamy gdy coś może się wydarzyć

I'll do my homework if I buy a coursebook. - Zrobię zadanie domowe jeżeli kupię książkę. (jeżeli mi się uda kupić książkę to zrobię zadanie)


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com