MUST, HAVE TO (DO), MUSTN'T, NEEDN'T

MUST:

 1. czasownik modalny
 2. oznacza w języku polskim "musieć"
 3. służy do wyrażania naszej opinii o konieczności zrobienia czegoś, ważności wykonania jakiejś czynności:
  I must do homework else I get fail mark.- Muszę zrobić zadanie domowe inaczej dostanę pałę.
  używamy go również gdy chcemy wyrazić naszą pewność, przekonanie o czymś
  Helen live in close proximity to airport. It must be noisy. - Helana mieszka w pobliżu lotniska. Tam musi być hałaśliwie.

 4. forma przecząca od "must" to must not - mustn't jednak nie oznacza ona w języku polskim jakby się mogło wydawać "nie musisz", a "nie wolno".
 5. nie posiada formy przeszłej, nie używamy "must" w czasach przeszłych - możliwa jest co prawda konstrukcja "must have (done) - coś musiało" jednak tylko w przypadku 2 użycia z punktu 3.
  Helen lived in close proximity to airport when she's been on holiday. It must have been noisy. - Helana mieszkała w pobliżu lotniska kiedy była na wakacjach. Tam musiało być hałaśliwie.

 6. po czasowniku "must" podobnie jak po innych czasownikach modalnych stawiamy czasownik w bezokoliczniku: MUST + INFINITIVE
 7. zamiast "must" można stosować również zwrot to have to do sth - są jednak pewne różnice w użyciu
  "must" możemy używać jedynie w czasie teraźniejszym Present Simple, natomiast zwrot "have to" stosuje się w różnych czasach i konstrukcjach gramatycznych np. z will, might, may, etc.
  UWAGA! Jeżeli mówimy, że ktoś jest do czegoś zobligowany, ma coś zrobić jednak nie wyraża to naszej ani nikogo innego opinii na ten temat nie możemu używać "must", musimy użyć "have to"

 8. mustn't i dont' have to są zupełnie różne znaczeniowo. Jak pisaliśmy już wcześniej mustn't nie oznacza ona języku polskim jakby się mogło wydawać "nie musisz", a "nie wolno". Oznacza to, że gdy mówimy mustn't zakazujemy komuś wykonywania czegoś i ważne jest dla nas by ten ktoś tego czegoś nie zrobił. Natomiast gdy używamy don't have to sytuacja jest zupełnie inna, na język polski można by ten zwrot przetłumaczyć "nie musisz", oznacza to, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz, ale możesz to zrobić.
  mustn't   don't have to (do)
  You must not forget to take your malaria medication while your are in the tropics. -
  Nie wolno ci zapomnieć wziąść lekarstwa na malarię kiedy będziesz w tropikach.
  (zakaz wykonania czegoś, zwykle odnoszący się do bliskiej przyszłości)

    You don't have to tell him. -
  Nie musisz
  mówić mu tego.
  (zalecamy komuś by tego nie robił, ale jeśli będzie chciał to może to zrobić)
    needn't (do)
    We needn't hurry, we have plenty of time. -
  Nie musimy/Nie potrzebujemy
  się śpieszyć, mamy dużo czasu.
  (nie musimy czegoś robić, ale możemy)

 9. Zamiennie z "have to (do)" możemy używać zwrotu "have got to (do)"
 10. Podobnie jak zwrotu " don't have to do" możemy używać "needn't do" - oznacza on również, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz. Przykład podaliśmy w tabelce powyżej.

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com