Okresy Warunkowe - Nauka Języka Angielskiego

W języku angielskim istnieją zdania złożone zwane popularnie okresami warunkowymi - CONDITIONALS. W poniższych artykuła opisaliśmy szczegółowo każdy z czterech najpopularniejszych okresów warunkowych: zerowy, pierwszy, drugi i trzeci okres warunkowy.

Okresy warunkowe nazywa się w rozmaity sposób, albo za pomoca liczebników porządkowych:

  1. zerowy
  2. pierwszy
  3. drugi
  4. trzeci

lub też w zależności od czasów do jakich odnoszą się okresy warunkowe - uwzględniając ich wydźwięk, tzn. czy są rzeczywiste czy też wyimaginowane:

  1. Future Real Conditional
  2. Future Unreal Conditional
  3. Present Real Conditional
  4. Present Unreal Conditional
  5. Past Real Conditional
  6. Past Unreal Conditional

Poniżej przedstawiamy sposób powiązań między tymi okresami warunowymi:

zerowy okres warunkowy Present Real Conditional
pierwszy okres warunkowy Future Real Conditional
drugi okres warunkowy Present Unreal Conditional - konstrukcja identyczna jak - Future Unreal Conditional
trzeci okres warunkowy Past Unreal Conditional

odpowiednikiem zerowego okresu warunkowego dla przeszłości jest Past Real Conditional.

Samo nazywanie jednak okresów warunkowych nie jest tak istotne jak umiejętność ich właściwego używania dlatego poniżej przedstawiamy tabelke z zestawieniem użycia poszczególnych okresów warunkowych.

zerowy okres warunkowy warunek jest zawsze spełniony - 100%
pierwszy okres warunkowy duże prawdopodobieństwo spełnienia warunku - 50-60%
drugi okres warunkowy gdybanie - możliwość spełnienia się warunku około 1%
trzeci okres warunkowy opisuje przeszłość, nie mamy już wpływu na spełnienie warunku - 0%

Zestawienie konstrukcji podstawowych okresów warunkowych:

zerowy okres warunkowy IF + Present Simple, + Present Simple
pierwszy okres warunkowy IF + Present Simple, + Future Simple
drugi okres warunkowy IF + Past Simple, + Future Simple in the Past (would + verb)
trzeci okres warunkowy IF + Past Perfect + Future Perfect in the Past (would have done)

Zauważ, że struktura zdań warunkowych może być dwójakiego rodzaju:

IF + CONDITION + RESULT
RESULT + IF + CONDITION

Zamiast IF w pewnych konstrukcjach jest możliwe użycie innych spójników:

if jeżeli, gdy
when kiedy
unless jeżeli nie, chyba że
on condition pod warunkiem
as soon as tak szybko jak...

Wiecej szczegółów o okresach warunkowych w poniższych artykułach:

 


FIRST CONDITIONAL - Pierwszy Okres Warunkowy - FUTURE CONDITIONAL

W tym artykule przedstawimy państwu omówienie pierwszego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on FIRST CONDITIONAL (Pierwszy Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do przyszłości równie popularna jest nazwa FUTURE CONDITIONAL (Przyszły Okres Warunkowy). Poza tym istnieje również w jezyku angielskim rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci tego pierwszego przypadku czyli "Future Real Conditional", wspomnimy jednak co nie co o tzw. "Future Unreal Conditional".

I OKRES WARUNKOWY - FUTURE REAL CONDITIONAL:

IF (UNLESS) + Present Simple, + Future Simple.

lub

Future Simple, + IF (UNLESS) + Present Simple.

Zauważ, że po IF (UNLESS) musi występować czas Present Simple.

IF oznacza warunek, możemy je przetłumaczyć na język polski jako - jeżeli, gdy.
UNLESS jest zaprzeczeniem IF i oznacza na język polski tyle co - jeżeli nie.
Uwaga! Nie używaj konstrukcji "If not", gdyż takowa nie istnieje - w zamian używa się właśnie UNLESS.

UŻYCIE:

Future Real Conditional używamy do wyrażenia zdania warunkowego, które ma swoje odniesienie w przyszłości. Jeżeli czynność wyrażona zdaniem w czasie Present Simple (po IF) będzie miała miejsce to zostanie wykonana czynność wyrażona czasem Future Simple. Należy zauważyć iż prawdopodobieństwo spełnienia warunku jest stosunkowo duże można by je określić na około 50-60%.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

If I find your book, I will give it back. - Jeżeli znajdę twoją książkę, oddam ci ją. (duże prawdopodobieństwo)

Należy zauważyć, że Future Simple nie jest używane po IF(UNLESS).
Zamiat IF można w tych konstrukcjach użyć WHEN, jednak zmienia on znaczenie. Gdy IF wyraża możliwośc nastąpienia czegoś tłumaczym go jako "Jeżeli", WHEN wyraża pewność wydarzenia się czegoś, oczekiwanie na wydarzenie się czegoś tłumaczymy go jako "Kiedy".

---------------------------------------------
---------------------------------------------

FUTURE UNREAL CONDITIONAL:

W tym przypadku możemy wyróżnić następujące konstrukcje:

Pierwsza Konstrukcja - Odpowiada tzw. Drugiemu Okresowi Warunkowemu. (II Conditional)

If + Past Simple, + would + verb ..

Powyższej konstrukcji używamy do wyrażenia wyimaginowanych sytuacji w odniesieniu do przyszłosci.

Druga Konstrukcja

If + were + present participle, + would be + present participle ..

Powyższa konstrukcja podobnie jak w pierwszym przypadku służy do wyrażania wyimaginowanych sytuacji w odniesieniu do przyszłości. Ta konstrukcja jest często bardziej preferowana niż pierwsza gdyż nie pokrywa się ona z II Conditional (Drugim Okresem Warunkowym).

Trzecia Konstrukcja

If + were going to + verb, + would be + present participle ..

Również i w tym przypadku mówimy o wyimaginowanej sytuacji w odniesieniu do przyszłości, jednak w odróżnieniu do konstrukcji drugiej poprzez użycie "to be going to" wskazujemy silniej na nasze plany, przewidywania.
Na polski można by to przetłumaczyć w ten sposób: Gdy bym coś planował zrobić, to zrobiłbym ... (ale obecnie nie mam takich planów).

PORÓWNANIE FUTURE REAL CONDITIONAL I FUTURE UNREAL CONDITIONAL

Future Real Conditional

If you help me move tomorrow, I will buy you dinner. -

Jeżeli pomożesz mi przeprowadzić się jutro, kupię ci obiad.
Nie wiemy czy ten ktoś nam pomoże czy nie.

Future Unreal Conditional

If you helped me move tomorrow, I would buy you dinner. -
Gdybyś mi jutro pomógł się przeprowadzić, kupiłbym ci obiad.
Ten ktoś nie może, albo nie chce nam pomóc.

 


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com


SECOND CONDITIONAL - Drugi Okres Warunkowy - PRESENT UNREAL CONDITIONAL

W tym artykule przedstawimy państwu omówienie drugiego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on SECOND CONDITIONAL (Drugi Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do teraźniejszości równie popularna jest nazwa PRESENT UNREAL CONDITIONAL (Teraźniejszy Nierzeczywisty Okres Warunkowy). W jezyku angielskim istnieje rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci przypadku "Present Unreal Conditional", natomiast "Present Real Conditional" omówiony zostanie w artykule o tzw. Zerowym Okresie Warunkowym (ZERO CONDITIONAL) .

II OKRES WARUNKOWY - PRESENT UNREAL CONDITIONAL:

IF + Past Simple, + Future Simple in the Past.

lub

Future Simple in the Past, + IF + Past Simple.

Zauważ, że "Future Simple in the Past" to would + czasownik w formie podstawowej

IF oznacza warunek, możemy je przetłumaczyć na język polski jako - gdyby
Uwaga! to be
w przypadku występującego po IF czasu Past Simple we wszystkich osobach przyjmuje postać "were", np. He were, She were,...

UŻYCIE:

Present Unreal Conditional (II CONDITIONAL) w przeciwieństwie do Future Real Conditional (I CONDITIONAL) nie odnosi się do przyszłości, a do teraźniejszości. Pozatym używamy go do sytuacji mocno wyimaginowanych, które mają znikomą szansę na spełnienie lub prawie wogóle nie mają takiej szansy. Często mówimy, że Present Unreal Conditional jest takim "gdybaniem", np. co bym zrobił gdybym kimś był, coś posiadał, etc. Prawdopodobieństwo spełnienia warunku w tym przypadku wynosi około 1%.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

If I had a lot of money, I would go on a trip around the world. -
Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym na wycieczkę do okoła świata.
(Ale nie mam tych pieniędzy i jest mało prawdopodobne, że będę je miał.)

Ana would move to Spain if she spoke Spanish. -
Ana mogłaby przeprowadzić się do Hiszpani, gdyby mówiła po Hiszpańsku.
(Ana jednak nie umie jeszcze Hiszpańskiego, może kiedyś się nauczy.)

PAMIĘTAJ!
If he were rich, he would buy a yacht.
Gdyby był bogata, kupił by sobie yacht.

Należy zauważyć, że Future Simple in the Past nie jest używane po IF.

Uwaga! Gdy chciałbyś użyć w Okresie Warunkowym czasowników modalnych musisz pamiętać, że nie możesz ich tak po prostu wstawić po would. Wymagane jest przekształcenie ich wedle następującego schematu:

would + can = could
would + shall = should
would + may = might

 


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com


THIRD CONDITIONAL - Trzeci Okres Warunkowy - PAST UNREAL CONDITIONAL

W tym artykule przedstawimy państwu omówienie trzeciego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on THIRD CONDITIONAL (Trzeci Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do przeszłości równie popularna jest nazwa PAST UNREAL CONDITIONAL (Przeszły Nierzeczywisty Okres Warunkowy). W jezyku angielskim istnieje rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci przypadku "Past Unreal Conditional", natomiast "Past Real Conditional" jako rzadziej stosowany omówimy jedynie po krótce w końcowym fragmencie tego tekstu.

III OKRES WARUNKOWY - PAST UNREAL CONDITIONAL:

IF + Past Perfect, + Future Perfect in the Past.

lub

Future Perfect in the Past, + IF + Past Perfect.

Zauważ, że "Future Perfect in the Past" to would + have + past participle

IF oznacza warunek, możemy je przetłumaczyć na język polski jako - gdyby
Uwaga!
Nie ma w tym przypadku możliwości zastapienia IF słowem WHEN.

UŻYCIE:

Past Unreal Conditional (III CONDITIONAL) służy do wyrażenia zdania warunkowego, które opisuje wyimaginowaną sytuację w odniesieniu do przeszłości. Za pomocą "Trzeciego Okresu Warunkowego" możemy opisać to co byśmy zrobili lub co mogło by się wydarzyć gdybyśmy mieli do czynnienia z innymi warunkami. Sytuacja ta jest jednak nie odwracalna, dlatego też prawdopodobieństwo spełnienia warunku w tym przypadku wynosi 0%.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

If He had had more money, He would have traveled around the world. -
Gdyby miał więcej pieniędzy, podróżował by do okoła świata..
(Ale nie miał wystarczająco dużo pieniędzy i nie zrobił tego.)

Ana would have moved to Spain if she had studied Spanish instead of German. -
Ana mogłaby przeprowadzić się do Hiszpani, gdyby nauczyła się Hiszpańskiego zamiast Niemieckiego.
(Ana jednak nie uczyła się Hiszpańskiego i nie mogła przez to przeprowadzić się do Hiszpanii.)

Należy zauważyć, że Future Perfect in the Past nie jest używane po IF.

Uwaga! Gdy chciałbyś użyć w Okresie Warunkowym czasowników modalnych musisz pamiętać, że nie możesz ich tak po prostu wstawić po would. Wymagane jest przekształcenie ich wedle następującego schematu:

would have + can = could have
would have + shall = should have
would have + may = might have

---------------------------------------------
---------------------------------------------

PAST REAL CONDITIONAL:

Konstrukcja:

If + Past Simple, + Past Simple.

Past Real Conditional służy do opisywania sytuacji jaką mieliśmy w zwyczaju robić podczas określonej sytuacji życiowej. Okres warunkowy wskazuje na to, że twoje przyzwyczajenia obecnie się zmieniły i już tego nie robisz.

If the weather was nice, he often rode to work by bike. Now, he usually drives by car. -
Gdy pogoda była ładna, on czesto jezdził do pracy rowerem. Tera, on zazwyczaj jezdzi autem.


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com


ZERO CONDITIONAL - Zerowy Okres Warunkowy - PRESENT REAL CONDITIONAL

W tym artykule przedstawimy państwu omówienie zerowego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on ZERO CONDITIONAL (Zerowy Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do teraźniejszości równie popularna jest nazwa PRESENT REAL CONDITIONAL (Teraźniejszy Rzeczywisty Okres Warunkowy). W jezyku angielskim istnieje rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci pierwszego przypadku czyli "Present Real Conditional", natomiast "Present Ureal Conditional" omówiony zostanie w artykule o tzw. Drugim Okresie Warunkowym (SECOND CONDITIONAL) .

ZEROWY OKRES WARUNKOWY - PRESENT REAL CONDITIONAL:

IF (WHEN) + Present Simple, + Present Simple.

lub

Present Simple, + IF (WHEN) + Present Simple.

W przypadku tego okresu warunkowego możemy zamiennie używać zarówno IF jak i WHEN.

UŻYCIE:

Present Real Conditional (ZERO CONDITIONAL) używamy do wyrażania faktów, które są zawsze prawdziwe oraz naturalnych zachowań w codziennym życiu.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

Water boils, If you heat it to 100°C. - Woda gotuje się jeżeli podgrzejesz ją do 100°C.


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com