Nauka Jezyka Angielskiego Online

Future Continuous - Angielski Czas Przyszły Ciągły


Future Continuous jest to angielski czas przyszły ciągły. Jak sama nazwa wskazuje służy do wyrażania czynności które będą miały miejsce w przyszłości i będą trwały w przyszłości w sposób ciągły przez jakiś okres czasu. Future Continuous wskazuje nam, że w przyszłości będziemy w trakcie wykonywania jakiejś dłuższej czynności.

Czas Future Continuous tworzymy za pomocą czasownika modalnego will (w każdej osobie przyjmuje taką samą postać), następnie stawiamy czasownik to be w formie podstawowej be i present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We will be playing chess. Będziemy grali w szachy. (będziemy w trakcie wykonywania jakiejś dłuższej czynności)

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w następujący sposób:

WILL + BE + PRESENT PARTICIPLE

I, You, He, She, It + will be + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + will be + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will be eating.
You will be working.
He will be driving.
She will be teaching.
It will be raining.
We will be reading.
You will be running.
They will be writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Future Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy czasownik to be oraz present participle (imiesłów czynny).

WILL + BE + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I, You, He, She, It + will be + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + will be + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will be not eating.
You will be not working.
He will be not driving.
She will be not teaching.
It will be not raining.
We will be not reading.
You will be not running.
They will be not writing.

Isnieje możliwość tworzenia form skróconych! WILL BE NOT = WON'T BE

C. Pytania:

Pytania tworzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia WILL przed podmiot.

WILL + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) + BE + PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią formę czasownika być.

Will I,You, He, She, It be + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Will We, You, They be + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Will I be eating?
Will you be working?
Will he be driving?
Will she be teaching?
Will it be raining?
Will we be reading?
Will you be running?
Will they be writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will be I'll be We will be We'll be
You will be You'll be You will be You'll be
He, She, It will be He'll be,
She'll be,
It'll be
They will be They'll be

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will be not I won't be We will be not We won't be
You will be not You won't be You will be not You won't be
He, She, It will be not He, She, Itwon't be They will be not They won't be

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora WILL użyć jego przeszłej skróconej formy WON'T. Poniżej przykład konstrukcji:

Won't I be eating?
Won't you be working?
Won't he be driving?
Won't she be teaching?
Won't it be raining?
Won't we be reading?
Won't you be running?
Won't they be writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (Won't podmiot be) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Continuous używamy gdy:
1. chcemy wskazać, że dłuższa czynność która będzie miała miejsce w przyszłości zostanie przerwana przez krótszą. Należy zwrócić uwagę, że czynnikiem przerywającym dłuższą czynność może być zarówno inna rzeczywista chwilowa czynność jak również czas.

I will be watching TV when she arrives tonight.
I will be waiting for you when your bus arrives.
I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

 

2. Future Continuous podobnie jak w powyższym użyciu, może być stosowany gdy dłuższa czynność odbywająca się w przyszłości jest przerywana przez dokładnie określony czas. Należy zapamiętać, że gdy w Future Simple używaliśmy określenia czasowego służył on do wyrażania rozpoczęcia się jakiejś czynności lub do jej zakończenia, natomiast w Future Continuous czas stanowi czynnik przerywający jakąś dłuższą czynność. Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
At midnight tonight, we will still be driving through the desert. (będziemy w trakcie wykonywania czegoś)
3.Future Continuous może być również używany do wyrażenia dwóch lub wiecej czynności przyszłych w jednym zdaniu. Takie użycie wskazuje, że wymieniane czynności będą miały miejsce jednocześnie. Wszystkie czynności nastąpią równolegle względem siebie. Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
4. Future Continuous w języku angielskim bardzo często używa się do przedstawienia za pomocą kilku równoległych czynności opisu atmosfery w ściśle określonym punkcie przyszłości. When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.

Pamiętaj aby nie stosować Future Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Pamiętaj aby nie używać Future Continuous Time Clauses (when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.) zamiast Future Continuous stosujemy wtedy Present Continuous.

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com
Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


najlepsza strona tego typu

spośród licznych stron poświęconych edukacji w zakresie tego barbarzyńskiego języka, ta jest według mnie zdecydowanie najlepiej zrobiona. Pozdrawiam autorów.

Anonim, pon., 04/19/2010 - 06:45
Super jest ta stronka

Super jest ta stronka ,bardzo pomaga:):):):).Pozdrawiam

goga, wt., 03/30/2010 - 14:45
bu

bu

Anonim, sob., 01/02/2010 - 19:24


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej