Nauka Jezyka Angielskiego Online

Present Perfect - Angielski Czas Teraźniejszy Dokonany


Present Perfect to angielski czas teraźniejszy dokonany, jest on trochę trudniejszy pod względem konstrukcji i zastosowania od pozostałych czasów teraźniejszych.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy operator to have (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Present Simple), a następnie stawiamy właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że operator to have w 3 osobie liczby pojedyńczej przyjmuje postać has. Imiesłów bierny w sposób regularny tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Present Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Present Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I have written. Ja (już) pisałem.
You have written. Ty (już) pisałeś.
He, She, It has written. On, Ona, Ono (już) pisał.

 

Liczba mnoga
We have written. My (już) pisaliśmy.
You have written. Wy (już) pisaliście.
They have written. Oni (już) pisali..

Pamiętaj, że w 3 osobie liczby pojedynczej operator to have przyjmuje postać has.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Present Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć III formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + have + Past Participle. Podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It
+ has + Past Participle. Podmiot + has + Imiesłów Bierny (III forma)

Liczba mnoga
We + have + Past Participle. Podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You have seen that movie many times. - Widziałeś ten film wiele razy.
We have known him since 1995. - Znaliśmy go od 1995 roku.
He has lost his key. - Zgubił swoje klucze. (efekt nie może znaleść kluczy)

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy operator to have oraz III formę czasownika (Past Participle - Imiesłów Bierny). Możemy również używać skróconych form have not = haven't oraz has not = hasn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + have +not + Past Participle. Podmiot + have + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It
+ has +not + Past Participle. Podmiot + has + not + Imiesłów Bierny (III forma).

Liczba mnoga
We + have +not + Past Participle. Podmiot + have + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

have not haven't
has not hasn't

Przykłady odmian:
You have not seen that movie many times. - Nie widziałeś tego filmu zbyt wiele razy.

Julia has not come. - Julia (jeszcze) nie przyszła.

C. Pytania:

Aby natomiast utworzyć pytanie w czasie Present Perfect należy przestawić poprzez inwersję operator to have przed podmiot. Dokładniej tworzenie pytań obrazuje poniższa tabela:

Liczba pojedyncza
Have I + Past Participle? Have + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
Have You
Has He
She
It
+ Past Participle? Has + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?

Liczba mnoga
Have We + Past Participle? Have + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
Have You
Have They

Przykłady odmian:

Have you seen that movie many times? - Czy widziałeś ten film wiele razy?
Have you ever seen my mother? - Czy kiedykolwiek widziałeś moją matkę?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Perfect używamy gdy:
1. mówimy o czynności która miała miejsce w bliżej nieokreślonym czasie poprzedzającym chwilę obecną. Właściwy czas nie ma tutaj żadnego znaczenia, a więc nie można używać czasu Present Perfect z takimi określnikami jak: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. Możemy natomiast stosować w czasie Present Perfect nieokreślone wyrażenia takie jak: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc. Ponieważ powyższa definicja dla osoby uczącej się dopiero języka może być mało zrozumiała kolejne podpunkty będą jej rozwinięciem poprzez pokazanie bardziej szczegółowych przypadków użycia tego czasu.

I have seen that movie twenty times.
I think I have met him once before.
There have been many earthquakes in California.
People have traveled to the Moon.
People have not traveled to Mars.
Have you read the book yet?
Nobody has ever climbed that mountain.
A: Has there ever been a war in the United States?
B: Yes, there has been a war in the United States

2. Present Perfect używamy do opisu naszych doświadczeń lub gdy chcemy powiedzieć o braku naszego doświadczenia w jakiejś dziedzinie. Jednoczenie Present Perfect nie stosuje się do opisu jakichś określonych zdarzeń z przeszłości (nie podajemy dokładnej daty), a jedynie do zaprezentowania ogólnego zarysu togo co doświadczyliśmy. I have been to France.
I have been to France three times.

I have never been to France.

I think I have seen that movie before.
He has never traveled by train.
Joan has studied two foreign languages.
A: Have you ever met him?
B: No, I have not met him.
3. Present Perfect używamy do przedstawienia zmiany jaka nastąpiła przez dany okres czasu. W tym celu stosujemy określniki: for (przez), since (od).

You have grown since the last time I saw you.
The government has become more interested in arts education.
Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established.
My English has really improved since I moved to Australia.

4. Present Perfect możemy również zastosować aby wymienienia osiągnięcia jakiejś jednostki lub całej ludzkości bez podawania konkretnych dat. Man has walked on the Moon.
Our son has learned how to read.
Doctors have cured many deadly diseases.
Scientists have split the atom.
5. Present Perfect stosuje się również gdy mówimy o jakiejś czynności która miała się wydarzyć lub której się spodziewaliśmy, ale nie zdarzyła się do momentu gdy o niej mówimy. Wciąż jednak mamy nadzieję, że coś się wydarzy. James has not finished his homework yet.
Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate.
Bill has still not arrived.
The rain hasn't stopped.
6. Present Perfect używany jest również gdy mówimy o kilku różnych wydarzeniach z przeszłości, które wydarzyły się w różnych okresach czasu. Ponadto spodziewamy się, że podobne wydarzenia mogą mieć miejsce w najbliższej przyszłości. The army has attacked that city five times.
I have had four quizzes and five tests so far this semester.
We have had many major problems while working on this project.
She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.
7. Gdy używamy czasu Present Perfect mówimy o zdarzeniach, które miały miejsce w jakimś momencie naszego życia, mają pewien wpływ, skutek w chwili obecnej. Ważne jest natomiast by nie podawać stosując tego czasu określonych dokładnych dat poszczególnych zdarzeń. By zawęzić okres czasu do którego odnosi się nasza wypowiedź używa się następujących wyrażeń: in the last week, in the last year, this week, this month, so far, up to now, etc. Have you been to Mexico in the last year?
I have seen that movie six times in the last month.
They have had three tests in the last week.
She graduated from university less than three years ago. She has worked for three different companies so far.
My car has broken down three times this week.
8. Present Perfect używamy z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz z nieciągłym użyciem czasowników typu Mixed Verbs. W takim przypadku zastosowany czas Present Perfect ma pokazać, że coś rozpoczęło się w przeszłości i trwało do chwili obecnej. Stosujemy tutaj określniki: since i for.
Czasmi zdarza się, że oprócz Non-Continuous Verbs używa się w powyższy sposób również niektóre czasowniki nie będące nie-ciągłymi takie jak "live," "work," "teach," czy "study".
I have had a cold for two weeks.
She has been in England for six months.
Mary has loved chocolate since she was a little girl.

OKREŚLNIKI CZASU

just
właśnie
already
już
yet
już, jeszcze
recently
ostatnio
today
dzisiaj
lately
ostatnio
this week
w tym tygodniu
this year
w tym roku
in last year
w ciągu ostatniego roku
since
od, odkąd
for
przez

lataly, recently, yet - umieszczamy na końcu zdania, pozostałe umieszcza się natomiast pomiędzy operatorem to have oraz III formą czasownika.
yet
stosujemy w zdaniach przeczących (oznacza jeszcze) oraz w zdaniach pytających (oznacza już)
bardzo często stosowane są jeszcze w tym czasie takie wyrażenia jak ever i never

 


Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.comNajnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej