Nauka Jezyka Angielskiego Online

Press and newspapers - Prasa i gazety - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówko po angielsku: Słówko po polsku:
agony aunt redaktor odpowiadający na listy czytelników w "agony column"
agony column sekcja z prywatnymi problemami czytelników
article artykuł
back copies numery archiwalne
booklet broszurka na jakiś temat
breaking news głośny news
brochure broszura (np. Turystyczna)
caption  podpis pod zdjęciem
cinema listings repertuar kin
classified ads drobne ogłoszenia w gazecie
column rubryka, dział
column inch powierzchnia (w gazecie)
copy 1. kopia, odpis 2. numer, egzemplarz 3. materiał dziennikarski
coverage relacja, sprawozdanie
crossword krzyżówka
cutting  wycinek
daily newspaper gazeta codzienna
deadline  termin wykonania czegość 
defamation of character zniesławienie, oszczerstwo (zarówno słowne jak i na piśmie)
destop publishing wydawać coś, publikować przy użyciu domowego komputera
editor redaktor naczelny
editorial artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
editorial staff redakcja
exclusive materiał na wyłącznośc
feature  artykuł na jakiś konkretny temat lub cykl artykułów
foreign correspondent korespondent zagraniczny
frontpage strona główna
glossy magazine magazyn z błyszczącą okładką
gutter press brukowa gazeta (o przestępstwach, seksie, plotkach)
horoscope horoskop
interview wywiad
issue wydanie, numer, nakład
journal czasopismo akademickie
journalist dziennikarz
leader  artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leading article artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leaflet  ulotka
libel  zniesławienie (na piśmie)
magazine magazyn
mass media media masowe (TV, radio, gazety)
media media
muck-raking szukanie skandali przez dziennikarzy
news  informacja, wiadomość
news agency agencja prasowa
news break  news który zyskał rozgłos
newsletter biuletyn
newspaper   gazeta
newspaper report  artykuł prasowy
obituaries nekrologi, sekcja nekrologów w gazecie
obituary nekrolog
page  strona
pamphlet broszurka (zwykle na tematy polityczne)
paparazzi paparazzi
photojournalist fotoreporter
press prasa
press conference konferencja prasowa
prospectus prospekt (np. Jakiejś firmy, uczelni)
quality newspaper bardziej poważna gazeta (np. Dziennik)
quarterly newspaper kwartalnik 
rag 1. szmata 2. szmatławiec, brukowiec
report raport, sprawozdanie
review recenzja
scoop gorąca wiadomość (podawana przed innymi mediami)
silly season sezon ogórkowy, okres w którym w prasie ukazują się same głupie informacje bo nic się nie dzieje w polityce np. Wakacje
slander zniesławienie (słowne)
small ads drobne reklamy
sound bite sentencja podsumowująca w mediach czyjąś wypowiedź 
source źródło
stop press column rubryka z najnowszymi wiadomościami (umieszczane po tym jak gazeta poszła do druku)
story artykuł
subscription prenumerata
Sunday newspaper gazeta świąteczna
Sunday supplement dodatek weekendowy
supplement dodatek, wkładka do gazety
tabloid brukowiec (mało treści, dużo zdjęć)
to be hot off the press prosto z druku, gorąca (np. Gazeta, informacja)
to cover relacjonować
to edit  redagować
to gather information zbierać informacje
to go to press iść do druku
to hit the headlines trafić na nagłówki, zyskać rozgłos
to issue wydawać
to issue a press release  wydawać oświadczenie prasowe
to meet deadline dotrzymać terminu
to miss deadline nie dotrzymać terminu
to publish  publikować
to recive a lot of coverage poświęcić dużo uwagi jakiejś informacji
to seek publicity  szukać rozgłosu
to subscribe prenumerować

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej