Nauka Jezyka Angielskiego Online

Rzeczownik - The Noun - w języku angielskim


Rzeczowniki Angielskie to kolejne po czasownikach jedne z ważniejszych części mowy budujące angielskie zdania. W języku angielskim rzeczownik określa się jako Noun. W tym artykule przyjżymy się bliżej zagadnieniu angielskich rzeczowników.

Przykłady rzeczowników w zdaniach:

Athena, a mysterious young woman born in Romania. - Atena, tajemnicza młoda kobieta urodzona w Rumuni.
Love is a terrible thing that will make you suffer. - Miłość jest straszliwą rzeczą, która może spowodować,że będziesz cierpieć.

Rzeczownik jest częścią mowy, która w jezyku angielskim podobnie zresztą jak w polskim służy nam do definiowania osób, zwierząt, obiektów żywych, przedmiotów, miejsc i jakości. Jedną największą, ale zarazem pozytywną różnicą w stosunku do języka polskiego jest fakt, że angielskie rzeczowniki nie odmieniaja się przez przypadki oraz nie posiadają rodzajów. Oznacza to, że gdy w języku polskim mówimy, np. szkoła, szkoły, szkole, szkołę, szkołą, szkoło w języku angielskim powiemy jedynie school.

CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ NA POCZĄTEK:

 1. Rzeczownik Agielski (Noun) nie odmienia się przez przypadki
 2. Rzeczownik Angielski (Noun) nie posiada rodzaju.

Jak już pisaliśmy wyżej język angielski jest o tyle szczęśliwym językiem dla uczącego się, że nie powoduje trudności związanych z odmianą końcówek takich jak choćby język polski w którym to w zależności od kontekstu zdania końcówki rzeczowników ulegają odmianie przez przypadki. Ponadto rzeczownik angielski nie posiada określonego rodzaju, tzn. (to) krzesło, (ten) samochód, (ta) dziewczynka. Jest to również spore ułatwienie wiemy bowiem ile niekiedy trudności przysparza nauka rodzajników w językach takich jak choćby polski czy niemiecki.

Wyjątki! Napisaliśmy, źe w języku angielskim rzeczowniki nie posiadają rodzaju są jednak pewne wyjątki głównie w rzeczownikach odnoszących się do zawodów jednak ich użycie z roku na rok maleje. Przykładami takich rzeczowników mogą być np. actor (męski rodzaj - aktor), actress (żeński rodzaj - aktorka) inne to np. waiter (męski rodzaj - kelner), waitress (żeński rodzaj - kelnerka).

KATEGORIE RZECZOWIKÓW:

Rzeczowniki możemy podzielić na kilka kategorii, każdy rzeczownik może przynależeć jednocześnie do więcej niż jednej z nich:

proper noun, jest to grupa rzeczowników, która określa nam nazwy własne konkretnych miejsc, osób i rzeczy. Rzeczowniki takie zawsze piszemy z dużej litery. Wśród tej grupy znajdują się rzeczowniki które odnoszą się do nazw dni tygodnia, miesięcy, dokumentów historycznych, nazw instytucji, organizacji, religii, tekstów świętych. Proper noun jest przeciwieństwem Common noun.

Proper Nouns w języku angielskim:
1. Nazwy Dni i Miesięcy January, February, April etc., Sunday, Monday, Tuesday, etc.
2. Nazwy Firm Microsoft, Amazon, Nike, Apple, CNN etc.
3. Imiona i Nazwiska Osób Michael, Mary, Bill, Mr. Brown, Mr. Lee, Mr. Tom Jones
4. Nazwy Własne Miejsc Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park etc.
5. Tytuły określące ludzi Dr. Kenny White, President Jimmy Ayusso, Ms. Miri Thomas etc.
6. Nazwy Książek, Gazet, Sztuk, etc. The New York Times, The Times, The Thousand Splendid Suns, The Phantom of the Opera, etc.

the common noun, jest to grupa rzeczowników, która odnosi się do rzeczy, osób, przedmiotów w sensie ogólnym. Rzeczowniki tego typu są reprezentowane zarówno liczbie pojedyńczej jak i liczbie mnogiej. The common noun piszemy z małej litery chyba, że pojawia się na początku zdania - wtedy piszemy dużą literą. Poniże przykład zdania z rzeczownikami tego typu:

All the gardens in the neighbourhood were invaded by beetles this summer.
(Wszystkie ogrody w sąsiedztwie zostały zaatakowane przez chrząszcze tego lata.)

the concrete noun, jest to kolejna grupa rzeczowników która obejmuje wyrazy odnoszące się do konkretnych namacalnych przedmiotów. Rzeczowniki tego typu określają przedmioty, które możemy dotknąć, potrzymać, wyczuć, zobaczyć, usłyszeć. Concrete nouns mogą być zarówno countable nouns (rzeczoniki policzalne) albo uncountable nouns (rzeczowniki niepoliczalne), singular nouns (liczba pojedyńcza) albo plural nouns (liczba mnoga). Rzeczowniki te mogą również należeć do common noun, proper nouns czy collective nouns, są natomiast przeciwieństwem abstract nouns.

Przykłady Concrete Nouns:
Common Concrete Nouns dog, cat, boy, fork, air, water etc.
Countable Concrete Nouns singular -chair, computer, song, window
plural - chairs, computers, songs, windows
Uncountable Concrete Nouns water, air, oil, sugar, salt, rice, cheese etc.
Proper Nouns
Mr. Mike Jones, Tom Brown, Audrey Ryan

 

the abstract noun, jest to grupa tzw. rzeczowników abstrakcyjnych czyli takich, odnoszą się do wszystkiego czego nie możesz ogarnąć za pomocą swojich 5 podstawowych zmysłów: smaku, słuchu, wzroku, dotyku, zapachu. Jest to przeciwieństwo concrete nouns. Abstract nouns uczucia, idee, jakość. Poniżej podajemy przykłady takich rzeczowników:

love, hate, violence, culture, taste, childhood, justice.
(miłość, nienawiść, przemoc, kultura, smak, dzieciństwo, sprawidliwość.)the countable noun (także nazywany the count noun), jest to grupa rzeczowników tzw. policzalnych to znaczy takich, które mogą występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i liczbie mnogiej. Przykładem takich rzeczowników jest np. (a dog (pies - liczba pojedyncza) - dogs (psy - liczba mnoga) ). Countable nouns są przeciwieństwem non-countable nouns i collective nouns. Rzeczowniki policzalne to takie, które możemy policzyć, np. możemy policzyć zwierzęta takie jak kot, pies, możemy policzyć krzesła, stoły, ale np. nie możemy policzyć cukru, mleka, mąki.

Zasady użycia liczby pojedyńczej

1. Przed rzeczownikiem musimy użyć tzw. determiner (określnik). Determiner obejmuje:

 • Articles (Przedimeki): a, an, the
 • Demonstratives: this, that, these, those, which, etc.
 • Quantifiers: all, few, many, several, some, every, each, any, no, etc.
 • Cardinal Numbers (Liczebiki główne): one, two, fifty, etc.
 • Possessive determiners: my, your, his, etc.
 • Personal Determiners: we teachers, you guys
 • Universal Determiners: all, both
 • Distributive Determiners: each, every
 • Existential Determiners: some, any
 • Disjunctive Determiners: either, neither
 • Negative Determiners: no
 • Alternative-additive Determiners: another
 • Positive Paucal Determiners: a few, a little, several...
 • Pre-determiners: all, both, half.
 • Degree Determiners: many, much, few, little...
 • Sufficiency Determiners: enough, sufficient
 • Interrogative and Relative Determiners: which, what, whichever, whatever
2. Możemy użyć przedimka "a" lub "an".
3. Do wyrażenia ilości możemy użyć jedynie liczbę "one" - jeden
4. Możemy używać zwrotów określających przynależność jakiejś rzeczy: my, your, his,etc.
5. Quantifiers takie jak: all, few, many-nie mogą być używane.
6. Możemy użyć Demonstratives czyli zwrotów typu: this, those etc. przed rzeczownikiem

Zasady użycia liczby mnogiej
1.Determiner może pojawić się przed rzeczownikiem jednak nie musi.
2. Nie możemy używać przedimków "a" i "an".
3. Możemy użyć każdego liczebnika głównego większego lub równego 2 do wyrażenia ilości: two, three, four,etc.
4. Możemy używać zwrotów określających przynależność jakiejś rzeczy: my, your, his,etc.
5. Możemy używać Quantifiers takie jak: some, any, many, a lot etc.
6. Możemy użyć Demonstratives czyli zwrotów typu: this, those etc. przed rzeczownikiem

Przykłady rzeczowników policzalnych w liczbie pojedyńczej i mnogiej:

an apple jabłko two apples dwa jabłka
a book książka books książki
a table stół many tables wiele stołów

the non-countable noun (także nazywany the mass noun), to grupa rzeczowników, która odnosi się do rzeczy niepoliczalnych tzn. takich których liczby nie jesteśmy w stanie określić. Przykładem rzeczowników niepoliczlnych są np. mąka, woda, mleko, cukier, etc. Rzeczowniki niepoliczalne nie mogą być reprezentowane w liczbie pojedynczej i mnogiej. W przypadku rzeczowników tego typu nie mówi się o ich liczbie, a raczej o ich ilości - stąd też nie możemy określić ich ilości za pomocą liczebników głównych. Oznacza to, że nie mówi się, np. 2 powietrza, 2 cukry, 2 wody, itd. oczywiście odnośnie 2 wód możemy się spierać i słusznie! Jeżeli 2 wody rozumiemy przez pojecie 2 butelki wody wtedy możemy rzeczownika woda używać jako policzalnego. Ogólnie niepoliczalne sa wszystkie rzeczowniki, które opisują przedmioty będące cieczami, substancjami sypkimi czyli takimi dla których określenie ilości jest możliwe tylko przy pomocy wiekości pojemników w jakich sie znajdują czy też ich wagi.
Jeżeli chodzi o zasady stosowania rzeczowników niepoliczalnych należy pamietać, że nie użwya się tutaj podziału na liczbę pojedynczą i mnogą oznacza to że nie tworzy się od tych rzeczowników liczby mnogiej oraz nie używa przyimków typu a/an. Możemy natomiast używać z niepoliczalnymi rzeczownikami przyimek "the". Z rzeczownikami niepoliczalnymi możemy użwyać następujące quantifiers: some, any, much, a lot. Zauważ, że w odróżnieniu do rzeczowników policzalnych gdzie jako słowa wiele/dużo używaliśmy "many" tutaj używamy słowa "much" . By ułatwić ci zapamiętanie kiedy używamy "much", a kiedy "many" zwróć uwagę, że w much mamy u co łatwo skojarzyć nam z uncountable nouns. Z rzeczownikami niepoliczalnymi używamy również takich określeń jak: a bag of sugar - worek cukru, a bottle of oil - butelka oleju, etc.

the collective noun, to grupa rzeczowników określających ludzi i przedmioty pogrupowane w pewne jednoski, zbiorowiska np. family - rodzina, police - policja, class - klasa, team - drużyna, crew - załoga etc. Rzeczowniki te mogą być używane zarówno w formie pojedyńczej jak i mnogiej. Liczba pojedyńcza odnosi się to np. jednej rodziny, jednej klasy, jednej drużyny natomiast liczba mnoga odnosi się do dwóch i większej liczby rodzin, klas, drużyn, etc. Singular collective nouns są używane jak ingular nouns natomiast plurar collective nouns są używane jak plurar nouns.

 


Bibliografia:
University of Ottawa, Written by Heather MacFadyen English The Easy Way

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


głupota

co to w ogóle jest ???
jakieś ciwactwo!!!!

Anonim, pon., 04/26/2010 - 14:43


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej